Положення про комісії Друк

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішенням  Жидачівської районної

                                                                                           ради    VІ     скликання

                                                                                                    від 21 грудня 2010 року №8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Жидачівської районної ради VІ скликання

 

1.      Загальні положення.

 

Постійні комісії ради є органами ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Жидачівської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозицією голови районної ради. Заступники голів і секретарів комісій обираються на засіданні постійних комісій. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

Всі члени комісії користуються рівними правами.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради.

Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2.      Повноваження постійних комісій.

 

Постійні комісії Жидачівської районної ради:

1)       беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

2)       попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії Жидачівської районної ради:

-       за дорученням ради або за власною ініціативою: попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

-       за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради, або за власною ініціативою:

1)       вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

2)       здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

3)       розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “Про звернення громадян”, а також ст. 14 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій;

4)        вивчають і готують за дорученням ради, або за власною ініціативою питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3.      Організація роботи постійних комісій.

 

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Засідання постійних депутатських комісій є відкритими. В роботі постійних депутатських комісій з правом дорадчого голосу беруть участь представники громадської ради при районній раді.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин його функцій здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності але не менше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписують головою і секретарем комісії.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови районної ради, розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

Депутат районної ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.

Постійна комісія ради при необхідності може утворювати підкомісії з основних напрямів своєї діяльності.

Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.

Постійні комісії на основі цього Положення, регламенту Жидачівської районної ради та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розробляють свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи.

Керівництво районної  ради забезпечує постійні комісії приміщенням та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом. За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріпляється спеціаліст апарату, який допомагає у роботі постійної комісії.

Заступник голови районної ради                                                М.Стеців