Положення про президію Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішенням  Жидачівської районної

                                                                                           ради    VІ     скликання

                                                                                                    від 21 грудня 2010 року №9

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ
 Жидачівської районної ради УІ скликання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Президія Жидачівської районної ради УІ скликання  (далі Ради) є  дорадчим органом Ради утвореним на строк повноважень ради.

2. Президія Ради утворена для попередньої підготовки погоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається винести на розгляд Ради, забезпечення взаємодії Ради з виконавчими органами влади, координації діяльності постійних комісій, депутатських груп, фракцій і депутатів Ради.

3. До складу Президії входять голова Ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (по одному від кожної).

4. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, гласно і відкрито.

5. Президія може приймати рішення, що носять дорадчий характер.

6. Протоколи засідань Президії підписує голова ради, протоколює засідання начальник організаційного відділу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
 ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

            1. Очолює Президію голова Ради.

            2. Засідання Президії скликаються головою Ради, а у випадку його відсутності заступником голови, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від складу Президії.

            3.Засідання Президії можуть проводиться за пропозицією 1/3 складу Президії.

            4. На засіданнях Президії районної Ради за запрошенням голови Ради можуть бути присутніми посадові особи районної державної адміністрації і керівники інших Рад, здійснюючі свої повноваження на території району.

            5. Веде засідання Президії голова районної ради , або за дорученням його заступник.

            6. Президія Ради приймає пропозиції і рекомендації шляхом відкритого голосування. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від складу Президії Ради. При рівності голосів голос головуючого має перевагу перед голосами інших членів Президії.

            7. Депутат Ради, що не входить до складу Президії і приймає участь у засіданні Президії, має право дорадчого голосу.

            8. Пропозиції і рекомендації Президії Ради реалізуються розпорядженнями голови Ради або рішеннями Ради при дотриманні встановленої Законами і Регламентом ради процедурі.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ
Жидачівської районної ради

            1. Президія Ради розглядає пропозиції органів виконавчої влади, постійних комісій, депутатів Ради, розробляє план роботи Ради.

            2. Президія Ради розглядає на своїх засіданнях проекти порядку денного чергових і позачергових сесій Ради і проекти їх рішень.

            3. Президія районної Ради за дорученням Ради:

            - заслуховує інформацію про хід виконання рішень Ради;

            - заслуховує інформацію постійних комісій про результати контролю виконання бюджету і реалізації програм соціально-економічного розвитку району та інше;

            - заслуховує інформацію тимчасових контрольних комісій і готує попередні висновки і рекомендації на розгляд Ради;

            - обговорює питання взаємодії районної Ради з іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, об'єднаннями громадян і дає по них рекомендації голові Ради;

            - виробляє пропозиції по висвітленню діяльності Ради, її органів і депутатів у засобах масової інформації.

            4. Президія Ради попередньо розглядає договори, які пропонується підписати голові Ради від імені Ради, готує по них висновки і виносить на розгляд Ради.

4. МАТЕРІАЛЬНЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                  Матеріальне, організаційне, правове, інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності Президії здійснює виконавчий апарат Жидачівської районної ради.

Заступник голови районної ради                                     М.Стеців