Регламент ради Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішенням  Жидачівської районної

                                                                               ради    УІ     скликання

                                                                                       від 21 грудня 2010 року №7

                                                                                           зі змінами від 06.10.11р.№125

від 29.01.2011р.№452

РЕГЛАМЕНТ  ЖИДАЧІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ


Розділ 1 . Загальні засади.

1.1. Регламент Жидачівської районної ради УІ (надалі ради) визначає порядок скликання і роботи сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради  та  інших процедурних питань.

1.2. Рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Жидачівського району в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, а також повноважень, переданих їй відповідними сільськими, селищними і міськими радами.

1.3. Порядок формування та діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами України та цим регламентом.

Розділ 2. Сесія ради.

2.1.   Рада проводить свою роботу сесійно.

2.2.  Сесія складається з пленарних засідань ради.

2.3. Сесія Ради розпочинає свою роботу об. 11 год.. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується державний Гімн України.

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

Розділ 3. Скликання сесії ради.

3.1. Перша сесія новообраної  ради скликається головою  територіальної виборчої комісії.

3.2. Наступні сесії ради скликаються головою  ради.

3.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.4. У разі немотивованої відмови   голови ради або неможливості його скликати  сесію ради, сесія скликається заступником голови ради. У цьому випадку сесія скликається:

   1) відповідно до доручення голови ради;

   2) якщо голова ради  без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови  районної державної адміністрації;

   3) якщо сесія не скликається головою  ради у передбачені законом строки.

3.5. У разі якщо ні голова, ні заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених п.п.2 п.3.4 цього регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.6. Розпорядження голови ради (або розпорядження заступника голови ради, рішення депутатів, висновок постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Розділ 4. Засідання сесії ради.

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів  і визнання їх повноважень.

4.2. З моменту визнання повноважень депутатів ради, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5-ти осіб – представників партій від яких обрано найбільше депутатів ради. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

4.3. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому п.3.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів  ради.

4.4. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.5. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, депутати Львівської обласної ради, члени Громадської Ради при районній раді. На сесію можуть бути запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

4.6. Сесії районної ради проводяться відкрито та гласно. Відкритість та гласність реалізується шляхом: онлайн - трансляцій відкритих пленарних засідань сесій районної ради, розміщення документованих та інформаційних матеріалів на офіційному веб - сайті ради  та в засобах масової інформації (зі змінами від 29.01.2015р.№452).

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання

4.7. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

4.8. Організаційно-технічне забезпечення  роботи сесії покладається на виконавчий апарат ради.

4.9 На початку сесії відводиться до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу будь-кого з депутатів районної ради.

4.10. Головуючий на сесії ради:

-   відкриває і закриває засідання;

-   забезпечує виконання цього Регламенту;

-   керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

-   оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

-  оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

-   надає слово для виступів;

-   ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-   з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються на додаткове голосування;

-   на початку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;

-   здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

4.11. Для здійснення голосування (відкритого, таємного, поіменного) сесія на час проведення пленарного засідання відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирає з числа депутатів лічильну комісію у складі трьох осіб. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову та секретаря комісії.

4.12. Пленарне засідання сесії розпочинається із затвердження порядку денного сесії. Проект порядку денного формує Президія районної ради. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися  головою чи заступником ради,  постійними  комісіями, депутатами,  головою місцевої державної адміністрації, загальними зборами громадян.

4.14. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

-  доповідь   -  до 20 хвилин;

-  співдоповідь  -  до 10 хвилин;

-  запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях    -  до 30 хвилин;

-  обговорення доповіді  -  до 1 години;

-  виступи в обговоренні   -   до 5 хвилин;

-  повторні виступи  -  до 3 хвилин;

-  запитання  -  до 1 хвилини;

-  відповідь на запитання  -  до  2 хвилин;

-  довідки  -  до 3 хвилин;

-  репліка за порядком ведення   -  до 1 хвилини.               

4.15. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов’язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ.  Перед  припиненням обговорення головуючий зобов’язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий надає слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої регламентом тривалості виступу.

4.16. Будь-які питання вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу  даної ради.

Розділ 5. Порядок прийняття рішень ради.

5.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

5.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови,  депутатами, постійними комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону.

5.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких  частин:

1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється завдання і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.

      Разом з проектом рішення ради подаються  такі матеріали до нього:

      - пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;

      - передбачені текстом рішення додатки;

      - висновок відповідної комісії ради.

      Всі проекти рішення повинні візуватися (погоджуватися) автором проекту рішення; начальником управління фінансів, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції  яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи  завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене  дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання.  Відсутність відповідних погоджень не є підставою для відхилення  запропонованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (зі змінами від 06.10.11р.№125).

5.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням району, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.

5.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

5.7. Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

5.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

5.9. Рішення ради приймається відкритим, таємним або поіменним голосуванням відповідно до вимог закону та згідно з рішенням ради. Депутатські групи та фракції мають право вносити раді  пропозиції щодо способу голосування.

5.10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Прийняті рішення підлягають оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. (зі змінами від 06.10.11р.№125).

5.11. Рішення ради підписується головою ради (у встановлених законом випадках - заступником голови ради чи депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні).

5.12. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

Розділ 6. Депутатські групи та фракції.

6.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи та фракції.

6.1.1. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за
єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які
вони вирішують, або іншими ознаками, фракції формуються на партійній
основі. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутатська група  чи фракція може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська фракція складається не менш як із п'яти депутатів. Депутатська група складається не менш як із п»яти депутатів. Членство депутата ради в  депутатській  фракції чи групі  не звільняє  його  від  персональної відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6.1.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської  фракції чи групи, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію чи групу.

6.1.3.  Депутатська  фракція чи група реєструється радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  фракцію чи групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї фракції чи групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської фракції чи групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  фракції чи групи та депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

6.1.4. Голова фракції чи групи входить в склад президії районної ради автоматично з часу оголошення про створення відповідної депутатської фракції.

6.1.5.  Повноваження депутатських фракцій та груп є похідними від повноважень депутата ради.  Організація   діяльності  депутатських  груп, фракцій  визначається радою. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп.

6.1.6. Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється:

     1) у разі вибуття окремих депутатів ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено цим Регламентом;

     2) у разі прийняття депутатами ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     3) після  закінчення  строку,  на який депутати ради об'єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень  ради.

6.3. Кожен депутат ради може бути членом не більше, ніж однієї фракції, групи.

6.4. Депутатські групи, фракції мають такі права:

-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради.

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

-  здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 7.  Постійні комісії  та президія ради.

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього  розгляду  і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік,  функціональна  спрямованість  і  порядок організації роботи постійних комісій визначаються  Положенням  про  постійні  комісії,  що затверджується радою.

7.2. Голови постійних комісій входять в склад Президії районної ради.

7.3. Президія ради  є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, а також уповноважені представники депутатських фракцій, груп згідно з відповідними рішеннями депутатських фракцій, груп. Президія ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення про президію Жидачівської районної ради та чинного законодавства України.

7.4. Уповноважена особа від фракції, групи згідно поданих документів, автоматично входить в президію ради.

                        

Розділ 8.  Вибори голови районної ради та його заступника.       

8.1. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови ради вносять депутати ради.

8.2. Вибори голови та заступника проводиться таємним голосуванням.

8.3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія. Обрання лічильної комісії проводиться з числа депутатів відкритим голосуванням, її чисельність встановлюється радою. Таємне голосування проводиться шляхом видачі бюлетенів під час пленарного засідання ради. Під контролем лічильної комісії здійснюється внесення прізвища, імені та по батькові кожного кандидата на посаду голови ради. Прізвища, висунутих кандидатур,  розташовуються у виборчому бюлетені в алфавітному порядку. Бюлетені підписуються головою і секретарем лічильної комісії. Членами лічильної комісії, кожному депутатові після пред’явлення ним посвідчення депутата ради, або документа, що засвідчує його особу, видається один бюлетень. Про отримання бюлетеня  депутат ставить власноручний підпис у списку депутатів. Кожен депутат голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат може голосувати тільки за одного кандидата. У разі коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: ”Не підтримую жодного кандидата”.

8.4. Обраним вважається кандидат за якого проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

8.5. Якщо на посаду голови було висунуто більше ніж два кандидати і жодного з них не було обрано, лічильна комісія проводить повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.

8.6. Якщо при повторному голосуванні жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур. При цьому мають право на висунення і кандидатури, по яких проводилося голосування раніше.

8.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується присутніми членами. Результати таємного голосування доводяться головою лічильної комісії до відома депутатів ради і відображаються в рішенні ради про обрання голови.

8.8. Заступник голови ради обирається з числа депутатів шляхом таємного голосування. Кандидатури для обрання заступника голови ради пропонує її голова.

8.9. Вибори заступника голови ради здійснюються у порядку встановленому для виборів                       голови ради.

8.10. Звільнення голови та заступника голови Жидачівської районної ради, у випадку подання ними заяви «Про звільнення з займаної посади за власним бажанням» посилаючись на Кодекс законів «Про працю України», проводиться за рішенням ради шляхом відкритого голосування більшістю від складу ради.

Розділ 9.  Повноваження голови ради, його заступника та депутатів ради.

9.1. Повноваження голови ради  визначаються  Конституцією  України, Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими  законодавчими актами.

9.2. Відпустка голови та заступника голови районної ради надається на підставі розпоряджень голови районної ради. На час відпустки голови районної ради його повноваження виконує  заступник голови ради згідно розпорядження голови районної ради.

9.3. Повноваження заступника голови ради визначаються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Повноваження депутата ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” і цим регламентом.

9.5. Кожен депутат ради або  група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради має право вносити  депутатські запити у письмовій чи  усній  формі.  Депутатський запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата ради. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.  Депутат  ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  ради.  За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

9.6. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати  про  свою  роботу  перед  виборцями,  об'єднаннями    громадян.

Розділ 10. Тимчасові та тимчасові контрольні комісії.

  10.1. Тимчасова комісія може створюватись з питань, які неможливо  віднести на розгляд жодної з існуючих постійних комісій і діє до часу вирішення даного питання чи закінчення повноважень ради цього скликання. Рішення про створення такої тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

10.2. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

10.3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

10.4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

10.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 11.  Заключні положення.

11.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада у своїй роботі керується  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, та іншими законами, нормативними актами щодо місцевого самоврядування.

11.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

11.3. Даний Регламент, а також зміни та доповнення до нього, набирають чинності після затвердження їх на сесії відкритим голосуванням

Заступник голови районної ради                                                           М.Стеців