ПРО ЖИДАЧІВСЬКУ РАЙОННУ РАДУ Друк

Жидачівська районна рада - це орган місцевого самоврядування, що  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

 

Повноваження  районної ради:

1) обрання та звільнення з посади голови ради і його заступника;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії ради,  затвердження положення про неї;

4)   затвердження   за   пропозицією  голови  ради  структури виконавчого   апарату   ради,   його   чисельності;  

5) затвердження регламенту ради та плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

6) заснування засобів масової  інформації    ради, призначення і звільнення їх керівників;

7) заслуховування  звітів   постійних   комісій,   керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

8) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

9) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

10) визначення кількісного складу ради;

11) прийняття за пропозицією  територіальних  громад  рішення щодо   проведення   консультативного   опитування  з  питань,  які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення   повноважень  щодо організації  проведення  всеукраїнських  референдумів  та  виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

13) затвердження  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки району;

14) прийняття рішень щодо об'єднання в  асоціації,  вступ  до асоціацій  та  інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування,  що представляють спільні інтереси  територіальних громад, а також про вихід із них;

15) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного розвитку району,  цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

16) затвердження   відповідно  районних,  обласних  бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

17) розподіл  переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій,  субвенцій відповідно між районним бюджетом,  місцевими бюджетами  сіл,  селищ,  міст районного значення;

18) вирішення   за  дорученням  відповідних  рад  питань  про продаж,  передачу  в  оренду,  концесію  або  під заставу об'єктів комунальної    власності,   які   забезпечують   спільні   потреби територіальних   громад   і  перебувають  в  управлінні  районної  ради,  а  також  придбання таких об'єктів; 

19) вирішення питань  щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст,  що  перебувають  в  управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення  питань   регулювання земельних відносин;

21) вирішення питань про надання дозволу на   спеціальне   використання   природних   ресурсів районного значення,  а  також  про  скасування  такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними  для  задоволення  питних,  побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття  рішень  про  організацію  територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій, що   підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій  до відповідних державних органів про оголошення  природних  та  інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,  пам'ятками  історії  або  культури,  які   охороняються законом;

24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських  рад рішень,  пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон,  зміною у статусі цих зон,  внесення до  відповідних органів пропозицій з цих питань;

25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою;

26) прийняття  рішень  щодо  делегування  райдержадміністрації окремих повноважень районної ради;

27)    заслуховування   звітів   голови   райдержадміністрації,  його заступників, керівників структурних підрозділів місцевих    державних    адміністрацій   про  виконання   програми соціально-економічного  та  культурного  розвитку, бюджету, рішень ради  із  зазначених  питань,  а  також  про  здійснення делегованих райдержадміністрації    повноважень;

28) прийняття   рішення   про   недовіру  голові  районної державної адміністрації;

29) прийняття  рішень  про  звернення  до  суду щодо визнання незаконними актів районних органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних  інтересів,  а  також  повноваження  районної ради;

30) внесення до Кабінету Міністрів  України  пропозицій  щодо голови районної державної адміністрації;

31) надання   згоди  на  передачу   об'єктів   з   державної власності  у спільну власність територіальних громад сіл,  селищ, міст та прийняття рішень про  передачу  об'єктів  права  спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо  придбання  об'єктів  державної  власності; 

 32)   затвердження   Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради;

33)   заслуховування   інформації  прокурора  та  керівника районного відділу внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на    території району.

Районна  рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання,  віднесені до її відання  чинним законодавством України.